Toelichting op de jaarrekening

Het resultaat 2019 voor vennootschapsbelasting (VPB) en voor de onttrekkingen aan de reserves is
€ 971.447 negatief. Voor het boekjaar 2019 is € 248.252 aan onttrekkingen aan reserves goedgekeurd. Tevens is een verplichting van € 20.814 aan VPB opgenomen. Dat maakt dat er een nog te bestemmen negatief resultaat van € 744.009 over blijft.

Negatief resultaat GGD
Het negatieve resultaat van het programma GGD is € 264.539. Het reguliere programmaresultaat is € 11.455. Het negatieve resultaat wordt veroorzaakt door de projectkosten 1JGZ van € 275.994. De volledige projectkosten zullen in 2020 worden afgehandeld.

Positief resultaat Veilig Thuis
Het positieve resultaat van het programma Veilig Thuis is € 12.866. Dit resultaat is bereikt door niet-begrote overige bijdragen aan de opbrengstenkant en een kleine besparing in de kosten.

Negatief resultaat Acute Zorg
Het negatieve resultaat van het programma Acute Zorg is € 492.336. Dit wordt veroorzaakt door hogere uitgaven vanwege een wijziging van de CAO die geldt voor de medewerkers van de Regionale Ambulancevoorziening (RAV). De zorgverzekeraars bekostigen de RAV. De richtlijn van de Nederlandse Zorgautoriteit over deze CAO-wijziging geeft echter aan dat compensatie van de hogere uitgaven vanwege deze CAO-wijziging met ingang van 2020 gebeurt. De extra uitgaven voor 2019 komen daarmee volledig ten laste van de exploitatie van de RAV.

Efficiency
Net zoals vorig jaar zijn door onderlinge samenwerking met ketenpartners met name incidentele voordelen behaald op (juridische) advieskosten. Door kennisdeling met andere GGD-en, Veiligheidsregio Zuid-Limburg en ketenpartners zijn voordelen behaald op inzet voor extra capaciteit en inhuur van specifieke expertise.

×

GGD ZUID LIMBURG

Colofon
Een compliment of suggestie?